Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Medical Esthetic Line Karina Liberska, w miejscu ul. Naramowicka 31B/101, 61-622 Poznań, posługująca się nr NIP: 5961221727.


Jak skontaktować się z Administratorem?

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem

e-mail: kontakt@estheticline.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia Fanpage przez Administratora, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe uczestniczenie na Fanpage.


Jakich kategorii osób przetwarzamy dane osobowe? 

Przetwarzamy dane osobowe osób, które udostępniły post na Fanpage, napisały komentarz, zareagowały na post lub których post udostępnił Administrator na Fanpage.


Jakie kategorie danych przetwarzamy? 

Administrator przetwarza takie dane osobowe jak imię, nazwisko, nick, zdjęcie oraz inne udostępnione dane osobowe, jeżeli zostały udostępnione na Fanpage Administratora.


Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa albo z Państwa profili lub udostępnionych postów na Państwa profilach.


W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

W tabelce poniżej wskazujemy cele, podstawy prawne i okres przetwarzania Państwa danych osobowych. Jednakże nie wszystkie będą miały zastosowanie do Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZECHOWYWANIA
w celu prowadzenia Fanpage będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danychprzez okres prowadzenia Fanpage przez Administratora lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu
w przypadku gdy dane osobowe mogą być przedmiotem roszczenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych
do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Jakie przysługują Państwu prawa? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu możliwość skorzystania z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a także na Państwa żądanie musimy przedłożyć kopię Państwa danych osobowych,
  • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od nas zmiany Państwa danych, jeżeli okaże się, że dane przez nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo od nas żądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mogą Państwo pozyskać od nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach możemy zgodnie z prawem odmówić realizacji Państwa żądań. Jednakże każde żądanie będzie wnikliwie przez nas analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem.

Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.


Komu ujawniamy Państwa dane osobowe? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest wyłącznie Administrator oraz podmioty zewnętrzne, z których usług Administrator korzysta.

Czy przetwarzane dane osobowe są przekazywane do państw trzecich?

Dane osobowe są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator i przetwarzane wyłącznie przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.

W jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe? 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.